Το Ταμείο Συνοχής (2000-2006) είναι μια ανεξάρτητη από το Γ’ ΚΠΣ (συνεπώς και από το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου) πηγή χρηματοδότησης με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής περίπου 3,3 δις ευρώ. Οι πόροι αυτοί κατανέμονται σε δύο τομείς, Περιβάλλον και Μεταφορές. Την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αφορά ο πρώτος τομέας μόνο.

Η διαδικασία ένταξης έργων είναι ελαφρά διαφορετική από εκείνη του ΠΕΠ: Οι προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Συνοχής αλλά υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου. Η ΕΥΔ κάνει την αρχική αξιολόγηση των προτάσεων αλλά η οριστική αξιολόγηση γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Συνοχής. Η παρακολούθηση των ενταγμένων έργων γίνεται και πάλι από την ΕΥΔ Νότιου Αιγαίου ενώ τηρούνται όλοι οι ποιοτικοί κανόνες διαχείρισης και υλοποίησης έργων που τηρούνται και στο Γ’ ΚΠΣ.

Στην περιφέρειά μας με πόρους του Ταμείου Συνοχής υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα που αφορούν την ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων και υγειονομική ταφή απορριμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Συνοχής, τη διαδικασία ένταξης έργων, τη σχετική με το Ταμείο κοινοτική και εθνική νομοθεσία, καθώς και πολλά άλλα χρήσιμα και απαραίτητα στους τελικούς δικαιούχους έγγραφα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ειδικής υπηρεσίας η οποία το διαχειρίζεται.