Ενταγμένα στο νέο πρόγραμμα έργα


29-10-2009

Παρατίθεται πίνακας (pdf) με τις ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου πράξεις (περιλαμβάνει εκείνες που αφορούν την περιφέρειά μας)

Αρχεία Νέου