ΔΙΣΑ: Πίνακας δομών «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» που επιλέχτηκαν


16-12-2009

Στο συνημμένο φάκελο τύπου zip θα βρείτε πέντε pdf έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της ΠΝΑ με τα οποία η υπηρεσία ενημερώνει φορείς και κοινό για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα επιλογής δομών «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Αρχεία Νέου