Αν είστε τελικός δικαιούχος και ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά πρόταση για ένταξη έργου, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Δ. το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων (Τ.Δ.Ε./Υ.). Οφείλετε όμως να το υποβάλετε και στη φυσική έντυπη μορφή του, καθώς για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασής σας απαιτείται Τ.Δ.Ε./Υ. που φέρει υπογραφές στα προβλεπόμενα πεδία.

Αν πάλι είστε τελικός δικαιούχος και ένα έργο σας έχει ενταχθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία.

Η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων διευκολύνει την Ε.Υ.Δ. στο έργο της αλλά και τους τελικούς δικαιούχους, αφού αποφεύγονται πολλά λάθη (οι φόρμες ηλεκτρονικής υποβολής σε αρκετές περιπτώσεις καθοδηγούν το χρήστη στη σωστή συμπλήρωση των δελτίων).

Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε το δεσμό (link) για να συνδεθείτε