Ένταξη έργου Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Κέας


19-07-2013

Το έργο «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Άγιος Ιωάννης-Χάλαρα Δήμου Κέας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με προϋπολογισμό 225 χιλ. €.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου