Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναδόχου καθαρισμού γραφείων ΕΥΔ


02-04-2015

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων όπου στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στo συνημμένo αρχείo θα βρείτε τη σχετική πρόσκληση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία για το αντικείμενο του έργου

Αρχεία Νέου