Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2000. Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών με Α.Π. 9775/ΕΥΣ 1130 / 29.02.2008 μετονομάστηκε σε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ισχύουσα ΚΥΑ σύστασης της Υπηρεσίας.

Η ΕΔΑ απαρτίζεται από τις παρακάτω 4 Μονάδες με διακριτές αρμοδιότητες:

  • Μονάδα Α’ - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
  • Μονάδα Β’ - Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
  • Μονάδα Γ’ - Επιτόπιων Επαληθεύσεων
  • Μονάδα Δ’ - Οργάνωσης – Υποστήριξης

Η ΕΔΑ βρίσκεται στην έδρα της Περιφέρειας στην Ερμούπολη (οδός Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, τηλ. 2281 360800, φαξ 2281 360860, e-mail notioaigaio@mou.gr). Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, μιας και η Περιφέρεια απλώνεται σε δύο νησιωτικούς νομούς, έχει δημιουργηθεί γραφείο της και στην έδρα του νομού Δωδεκανήσου, τη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας, 851 00 Ρόδος, τηλ. 2241 043450, e-mail peprodos@mou.gr)