Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα έγγραφα, τα οποία αφορούν την υλοποίηση του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2000-2006.

 • Χρήσιμα έγγραφα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020: 1. Εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020, 2. Εγκριτική απόφαση ΕΣΠΑ 2014-2020, 3. Υποβληθέν ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
  ΕΣΠΑ 2014-2020
  Εγκριτική απόφαση ΕΣΠΑ 2014-2020
  Σχέδιο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

 • Νόμος 3840/2010 "Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις"
  Ν. 3840/2010


 • Ενημερωτικό σημείωμα COCOF (Committee of the Coordination of Funds) σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής
  katapolemisiapatis.pdf • Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  Χρησιμοποιήστε το παρακάτω link αντιγράφοντάς το στον browser σας προκειμένου να διαβάσετε το τελικό κείμενο της στρατηγικής

  https://drive.google.com/file/d/0B52uUyry9ASgTElsSml4a2R4QWs/view?usp=sharing


 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
  ΣΜΠΕ Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
  Απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ


 • Κωδικοποιημένη έκδοση Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013"
  Ν.3614/2007

 • Εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
  ΕΣΠΑ 2007-2013

 • Πολλά έγγραφα ακόμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.