Κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας της. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, όπου η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, με κατεύθυνση όχι μόνο την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αλλά και τη διαφοροποίησή του, με την κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Παράλληλα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να στηριχτεί σ’ ένα νέο, δυναμικό και καινοτόμο πόλο ανάπτυξης, που αφορά στην έρευνα και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, ώστε το Νότιο Αιγαίο να καταστεί η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια της Ελλάδας».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.325 εκ. €, από τα οποία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν 350,1 εκ. €.

Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αντιστοιχούν οι παρακάτω 5 από τους συνολικά 13 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Άξονας με τίτλο «Χωρική συνοχή και συνεργασία», που αφορά αποκλειστικά μικρά νησιά και περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης στον οποίο διατίθεται περίπου το 20% των διαθέσιμων πόρων, έτσι ώστε να υποβοηθηθούν στη σύγκλιση με τα πιο αναπτυγμένα νησιά.

  1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (56,6 εκ. €)
  2. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (98,4 εκ. €)
  3. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (121,9 εκ. €)
  4. Χωρική Συνοχή και Συνεργασία (68,6 εκ. €)
  5. Τεχνική Υποστήριξη για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος (4,6 εκ. €)

Δείτε εδώ ποιοι φορείς της Περιφέρειας έχοντας λάβει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας μπορούν να είναι τελικοί δικαιούχοι του Προγράμματος.

Φορείς που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση/φάκελο προκειμένου να λάβουν το σχετικό πιστοποιητικό, ή να υλοποιήσουν τα έργα τους μέσω προγραμματικής σύμβασης με φορέα που διαθέτει πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα προγραμματικής σύμβασης.