Ευρωπαϊκή Ένωση

Κυβέρνηση - Υπουργεία

Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Προγραμμάτων

Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Προγραμμάτων

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ( ΜΟΔ Α.Ε. )